1Πάροχοι Ρευστότητας: Οι πάροχοι ρευστότητας περιλαμβάνουν παγκόσμιες τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, prime brokers και άλλους market makers.