Επιστολή Καθοδήγησης Παρόχου Υπηρεσιών - ZULUTRADE

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Μορφή: ΜΜ-ΗΗ-ΕΕΕΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

Πάροχος του προγράμματος:
AAAFx
Trader Account #:
(Εάν Υπάρχει)

Ο υπογράφων έχει καταθέσει αίτηση για την απόκτηση λογαριασμού συναλλαγών σε συνάλλαγμα ("Forex") με την Forex Capital Market LTD ("FXCM"). Έχω παράσχει στην FXCM ένα σύστημα συναλλαγών δικής μου επινόησης, έχω αγοράσει (ή εκμισθώσει) ένα σύστημα που έχει αναπτύξει τρίτο μέρος ή έχω εγγραφεί στην και/ή έχω εξουσιοδοτήσει την FXCM να ακολουθήσει μία υπηρεσία παροχής συμβουλών περί συναλλαγών ή μία τηλεφωνική γραμμή παροχής πληροφοριών της επιλογής μου ("Το πρόγραμμά μου") που δύναμαι να αναθεωρώ από καιρού εις καιρόν. Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών και των επακόλουθων προμηθειών που θα προκύψουν από Το Πρόγραμμά μου και την επίδραση που μπορεί να έχει αυτό στην απόδοσή του. Κατανοώ πλήρως τους περιορισμούς των υποθετικών δοκιμών που βασίζονται σε παρελθοντικά δεδομένα (back-test) και των αρχείων πραγματικού χρόνου για την πρόβλεψη των μελλοντικών αποδόσεων. Με την παρούσα εξουσιοδοτώ και αναθέτω στη FXCM να πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό μου σύμφωνα με τις εντολές συναλλαγών που προκύπτουν από Το Πρόγραμμά μου. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του λογαριασμού μου, δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και ότι συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις, ως εξής:

 1. Κατανοώ πλήρως ότι οι εντολές συναλλαγών και οι συστάσεις προκύπτουν από Το Πρόγραμμά μου και όχι από τη FXCM και ότι η ευθύνη της FXCM έγκειται στην καταβολή των εμπορικώς εύλογων προσπαθειών να καταχωρεί εντολές σύμφωνα με τις εντολές και τις συστάσεις που προκύπτουν από Το Πρόγραμμά μου και λαμβάνει η ίδια. Επιβεβαιώνω ότι η FXCM δεν επιδίωξε ή πρότεινε με οιοδήποτε άλλο τρόπο τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμά μου περί συναλλαγών της FXCM. Έχω προβεί σε επαρκή έρευνα αναφορικά με Το Πρόγραμμά μου ώστε να λάβω μία ενήμερη επενδυτική απόφαση. Η FXCM δεν δύναται να υποδηλώσει ή να εγγυηθεί ότι θα αποκομίσω κέρδος από Το Πρόγραμμά μου και συμφωνώ ότι η FXCM δεν ευθύνεται για την απόδοση του Προγράμματός μου ή για τις απώλειες συναλλαγών που ενδέχεται να υποστεί ο λογαριασμός μου ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης συναλλαγών σύμφωνα με Το Πρόγραμμά μου.

 2. Η FXCM θα παραλάβει το παρόν Πληρεξούσιο εκ μέρους μου και θα καταχωρεί εντολές για λογαριασμό μου σύμφωνα με τα σήματα trading που προκύπτουν από Το Πρόγραμμά μου. Κατανοώ ότι υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης για λογαριασμό μου άμεσων συναλλαγών σε συνάλλαγμα στην αγορά συναλλάγματος όπως ορίζεται από Το Πρόγραμμά μου και σύμφωνα με το Πληρεξούσιο που παραχωρώ. Κατανοώ ότι η πρόσβασή μου στις συναλλαγές θα παρέχεται από τον Πάροχο του Προγράμματός μου και όχι από την FXCM.

 3. Με την κάτωθι υπογραφή μου, παραχωρώ στην FXCM Ειδική Εξουσιοδότηση αποκλειστικά για τον σκοπό της καταχώρισης εντολών σύμφωνα με τις εντολές που δημιουργούνται από Το Πρόγραμμά μου. Εάν Το Πρόγραμμά μου αποτελεί σύστημα που έχει αναπτύξει τρίτο μέρος, υπηρεσία παροχής συμβουλών περί συναλλαγών ή τηλεφωνική γραμμή παροχής πληροφοριών, έχω συμφωνήσει με τον εντολέα της εν λόγω υπηρεσίας ή της τηλεφωνικής γραμμής να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο, τις εντολές συναλλαγών που πρέπει να εκτελεστούν για λογαριασμό μου. Εάν πάνω από ένας πελάτης της FXCM χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα ή υπηρεσία ως Το Πρόγραμμά τους, αναγνωρίζω ότι η FXCM δύναται να καταχωρίσει εντολές ομαδικά με στόχο τη βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, οπότε και θα χρησιμοποιηθεί μία δίκαιη και συστηματική μέθοδος κατανομής εντολών. Κατανοώ και αναγνωρίζω ότι η FXCM θα είναι υπεύθυνη μόνο για να καταβάλει τις εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την έγκαιρη εκτέλεση των εντολών που προκύπτουν από Το Πρόγραμμά μου. Η FXCM δεν θα ευθύνεται για μηχανικές βλάβες ή βλάβες των γραμμών επικοινωνίας, σφάλματα των συστημάτων, ανεπάρκεια δεδομένων ή άλλες αιτίες πέρα της δυνατότητας ελέγχου της. Αναγνωρίζω ότι η FXCM μπορεί να λάβει και να εκτελέσει εντολές μόνο εάν τις έχει όντως παραλάβει ή έχουν δοθεί, χωρίς να είναι υπεύθυνη (δηλ. η FXCM δεν θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της εντολής στην τιμή που ορίζεται ή άλλως).

 4. Σχετικά με τη δική μου χρήση του Προγράμματός μου, με το παρόν εγκρίνω τη χρέωση των παρακάτω ποσών στο λογαριασμό μου, τα οποία καταβάλλονται στον Πάροχο του Προγράμματος:

  • 1 pip σε όλα τα ζεύγη νομισμάτων
  • 10 pips στον Χρυσό
  • 1 pip σε όλα τα άλλα CFDs
 5. Έχω επίγνωση του κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των υψηλών κινδύνων που σχετίζονται με τις συναλλαγές Forex. Έχω προσφέρει τις ιδέες, τεχνικές και συναλλακτικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμά μου ή, σε περίπτωση που πρόκειται για πρόγραμμα που έχει αναπτύξει τρίτο μέρος, υπηρεσία παροχής συμβουλών περί συναλλαγών ή τηλεφωνική γραμμή παροχής πληροφοριών, κατανοώ τις συναλλακτικές παραμέτρους του. Μου δόθηκε η ευκαιρία να ρωτήσω σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του λογαριασμού μου. Αναγνωρίζω ότι δεν έχω αγοράσει Το Πρόγραμμά μου από την FXCM, παρότι μπορεί να έχει ενεργήσει ως πράκτοράς μου στην αγορά ή εκμίσθωση του Προγράμματός μου. Κατανοώ ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα συναλλαγών ή υπηρεσία παροχής συμβουλών που να μην ενέχει κίνδυνο ζημίας. Η FXCM δεν υπονοεί ή εγγυάται ότι θα έχω κέρδος και συμφωνώ ότι ούτε η FXCM ούτε οποιοδήποτε εκ των στελεχών, συμβούλων, υπαλλήλων, μελών του διοικητικού συμβουλίου, αντιπροσώπων ή συνδεδεμένων εταιρειών δεν θα ευθύνονται για την απόδοση του Προγράμματός μου ή των συναλλακτικών απωλειών στον λογαριασμό μου.

 6. Κατανοώ ότι η χρήση του Προγράμματός μου για την παραγωγή trading σημάτων με εκθέτει σε κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση υπολογιστών και συστημάτων παροχής δεδομένων στα οποία βασίζεται η FXCM. Συμφωνώ και αποδέχομαι τους εν λόγω κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανεπάρκεια του υλικού, του λογισμικού ή των γραμμών επικοινωνίας ή των συστημάτων και/ή παροχής ανακριβών δεδομένων από τρίτα μέρη και επιπλέον συμφωνώ ότι απαλλάσσω την FXCM της ευθύνης για οιαδήποτε απώλεια στον λογαριασμό μου, η οποία σχετίζεται με τους εν λόγω κινδύνους. Ελλείψει εκούσιας ή κακόβουλης κακής διαχείρισης, ούτε η FXCM ούτε οιοσδήποτε εκ των στελεχών, συμβούλων, προμηθευτών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, σχετιζόμενων ατόμων ή του προσωπικού της FXCM δεν θα ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ανεπάρκεια τέτοιου είδους.

 7. Η FXCM μπορεί να ενεργήσει με την εξουσία που της παρέχεται με την παρούσα επιστολή ανάθεσης εντολής έως ότου ανακαλέσω την εν λόγω εξουσιοδότηση με γραπτή κοινοποίηση που θα απευθύνεται και θα προσκομιστεί στην FXCM. Η εν λόγω ανάκληση της εξουσιοδότησης πρέπει να παραδοθεί με την υποβολή του εντύπου "Ανάκληση της Επιστολής Ανάθεσης Εντολής" της FXCM. Η FXCM μπορεί επίσης να καταγγείλει την εξουσιοδότηση αναφορικά με τον λογαριασμό οιαδήποτε στιγμή και για οιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που η FXCM καταγγείλει την εξουσιοδότηση περί των συναλλαγών του λογαριασμού μου, η FXCM θα με ενημερώσει γραπτώς. Θα είμαι υπεύθυνος για οιοδήποτε μερίδιο που να εκκρεμεί στον λογαριασμό μου τη στιγμή που ανακαλώ την εξουσιοδότηση ή που η εν λόγω εξουσιοδότηση καταγγέλλεται από την FXCM. Επιτρέπω στην FXCM να εκτελεί αντισταθμιστικές εντολές για οιοδήποτε μερίδιο που εκκρεμεί στον λογαριασμό μου τη στιγμή που λύεται η Επιστολή Ανάθεσης Εντολής.

 8. Αντί η FXCM να στέλνει τη βεβαίωση κινήσεων μέσω ταχυδρομείου, θα μου παρέχει πρόσβαση να παρακολουθώ το λογαριασμό μου διαδικτυακά. Η FXCM θα μου παρέχει καταστάσεις που θα δείχνουν το υπόλοιπο λογαριασμού πελάτη, τις ακριβείς θέσεις στο λογαριασμό, το καθαρό κέρδος και ζημία για όλες τις συμβάσεις που συνάφθηκαν από την ημερομηνία της τελευταίας δήλωσης και το καθαρό ανεκτέλεστο κέρδος και ζημία για όλες τις ανοιχτές συμβάσεις που υπάρχουν στην αγορά. Θα εξετάζω τις εν λόγω δηλώσεις προσεκτικά. Σε περίπτωση που έχω οιαδήποτε απορία θα επικοινωνώ αμέσως με την FXCM.

 9. Συμφωνώ, ότι ελλείψει εκούσιας ή κακόβουλης κακής διαχείρισης, ούτε η FXCM ούτε οιαδήποτε εκ των στελεχών, συμβούλων, υπαλλήλων, μελών του διοικητικού συμβουλίου, αντιπροσώπων ή συνδεδεμένων εταιριών δεν θα ευθύνεται για οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά τη διάρκεια ή σχετικά με τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμά μου. Θα αποζημιώνω την FXCM, τους υπεύθυνους, τα στελέχη, τους συμβούλους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και/ή αναδόχους από οιαδήποτε απώλεια και/ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και/ή λογιστών) που προκύπτουν ή πηγάζουν από την παρούσα Επιστολή Ανάθεσης Εντολής και την Περιορισμένη Εξουσιοδότηση να εκτελεί Το Πρόγραμμά μου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δικαστικός προσδιορισμός ότι η εν λόγω ζημία είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας ή εκούσιας κακής διαχείρισης εκ μέρους της FXCM, και δεδομένου επιπλέον ότι η διαχείριση που αποτέλεσε τη βάση για την εν λόγω ζημία δεν πραγματοποιήθηκε με την πραγματική και εύλογη πεποίθηση ότι εξυπηρετούσε δεόντως τα συμφέροντα του λογαριασμού μου.

 10. Επίσης, αναγνωρίζω ότι λόγω του υψηλού κινδύνου στις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος, θα χρησιμοποιώ μόνο πραγματικά κεφάλαια "κινδύνου" για τις εν λόγω συναλλαγές. Οι κάτοχοι λογαριασμών που δεν διαθέτουν επιπρόσθετα κεφάλαια τα οποία ενδέχεται να απολεσθούν ολοσχερώς, δεν πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος. Δεν υπάρχει κανένα "ασφαλές" σύστημα συναλλαγών και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί κέρδη ή απαλλαγή από απώλειες. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί ότι θα περιορίσει το εύρος των απωλειών.

 11. Σε ό,τι αφορά τον λογαριασμό μου συναλλαγών σε συνάλλαγμα ("FX") που προσφέρει η Forex Capital Markets, LTD, ("FXCM"), ο κάτωθι υπογεγραμμένος Κάτοχος Λογαριασμού με το παρόν επικυρώνει και επιβεβαιώνει ότι έχει συμφωνήσει να χρεωθεί και να αποζημιώσει το άτομο ή την οντότητα που αναφέρεται κατωτέρω για τις υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

Με το παρόν, η FXCM εξουσιοδοτείται να αφαιρέσει από τον λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού τα ποσά και να καταβάλει στον Πάροχο Υπηρεσιών ("Πάροχος") που αναφέρεται κατωτέρω, τις αμοιβές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την προμήθεια, τα παραπεμπτικά, την έρευνα, την παροχή συμβουλών, τις στρατηγικές και/ή τα διαγράμματα.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
Zulutrade
Επωνυμία Παρόχου:
AAAFx
Διεύθυνση Παρόχου:
14 Akti Kondyli Street, Piraeus, Attica, Greece 18545

H FXCM θα διευκολύνει τις παραπάνω οδηγίες χωρίς περαιτέρω καθοδήγηση ή επιβεβαίωση από τον Πάροχο ή τον πελάτη, εκτός αν ειδοποιηθεί διαφορετικά με γραπτή γνωστοποίηση. Κατά παρέκκλιση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, εάν ζητήσω ανάληψη ή/και μεταφορά από τον λογαριασμό μου και το ποσό δεν επαρκεί για την πληρωμή του Παρόχου ως αποτέλεσμα του εν λόγω αιτήματος ή άλλης ενέργειας που έχει πραγματοποιηθεί εκ μέρους μου, κατανοώ ότι το εν λόγω αίτημα δεν θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο του ποσού που έχω ζητήσει και συμφωνώ ότι θα εξακολουθώ να είμαι υποχρεωμένος να καταβάλω την πληρωμή στον Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή εκκρεμεί βάσει της συμφωνίας που έχω συνάψει μαζί του.

Η FXCM δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθος υπολογισμούς ή μη πληρωμές των εν λόγων Αμοιβών που θα προκύψουν για οποιοδήποτε λόγο. Η παρούσα εξουσιοδότηση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να λυθεί γραπτώς από τον υπογράφοντα.

Η FXCM θα χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέχθηκαν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την επικοινωνία και την αποστολή σημαντικών πληροφοριών σε εσάς. Για να μάθετε περισσότερα παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Έχουμε παραλάβει το μήνυμά σας και σύντομα ένας εκπρόσωπος της FXCM θα εξετάσει το αίτημα σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Πάροχος Υπηρεσίας: Η FXCM είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν σχετίζεται με τον συγκεκριμένο Πάροχο Υπηρεσίας. Η FXCM δεν επιδοκιμάζει κανένα προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου Υπηρεσίας. Οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή την προσφορά δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά, προτροπή, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη υπό την νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×